ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα


Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2021 - 2027
Στόχοι : Οι τέσσερις βασικοί άξονες επενδύσεων (προτεραιότητες) στους οποίους θα κινηθεί το Πρόγραμμα είναι οι εξής:
1. Ενίσχυση Έρευνας και Καινοτομίας
2. Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας
3. Βελτίωση Πρόσβασης Επιχειρήσεων σε Χρηματοδότηση
4. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Μετασχηματισμού
Σκοπός : Ο κύριος στόχος είναι να καλυφθεί όλο το εύρος των αναγκών των επιχειρήσεων σε επίπεδο πληροφόρησης, ενίσχυσης συνεργασιών, ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών προτύπων και εύρεσης τεχνολογικών, ανθρώπινων και επενδυτικών πόρων. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, στόχος του Προγράμματος είναι η αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων και η ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού τους ώστε να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικές Δράσεις του Προγράμματος είναι οι ακόλουθες:
– Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων με έμφασηστην καινοτομία, τεχνολογική προσαρμογή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη στροφή σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα
– Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών
– Ενίσχυση της νέας / νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας
–Υποστήριξη της ανάπτυξης / υιοθέτησης καινοτομιών
– Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας και δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
– Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος
– Ενθάρρυνση clusters ή/και συνεργασιών ΜΜΕμεταξύ τους ή/και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις
– Ανάπτυξη / Αναβάθμιση δομών / μηχανισμώνστήριξης επιχειρηματικότητας
– Περιβαλλοντικές υποδομές / πράσινη ανάπτυξη
Προϋπολογισμός : 3,9 δις ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Βρυξέλλες, 15.6.2022 C(2022) 3826 final, CCI 2021EL16FFPA001
Επικοινωνία : Γραφείο Πληροφόρησης για το κοινό στην οδό Δραγατσανίου 8 (ώρες επίσκεψης (10.00 π.μ. εως τις 2.00 μμ ) και τηλεφωνικό κέντρο στο στο 801 11 36 300 (9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ).
Ιστοχώρος προγράμματος : http://21-27.antagonistikotita.gr/nea-programmatistikh-periodos-21-27/
Xρήσιμες συνδέσεις : http://newsletter.antagonistikotita.gr/epanek/wp-content/uploads/2022/06/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91_%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91_2021EL16FFPR001_1.2_el.pdf
Προγραμματισμός Προσκλήσεων : https://21-27.antagonistikotita.gr/programmatismos-epikeimenon-proskliseon/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις