ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων


Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Κατηγορία Δικαιούχων :
Περίοδος εφαρμογής : 2021 - 2027
Στόχοι : Ο κεντρικός στρατηγικός στόχος του Προγράμματος στην προγραμματική περίοδο 2021-2027, συνοψίζεται στη διαμόρφωση και συνεχή εξασφάλιση των κατάλληλων οργανωτικών και λειτουργικών συνθηκών που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής του ΕΣΠΑ 2021-2027 και των επιμέρους Προγραμμάτων.

- Υποστήριξη και εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης οργάνωσης και των μηχανισμών για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.

- Στελεχιακή, λειτουργική και τεχνική υποστήριξη όλων των φορέων των επιφορτισμένων με το σχεδιασμό, τη διοίκηση, διαχείριση, πιστοποίηση, έλεγχο και παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

- Οριζόντια και εξατομικευμένη υποστήριξη σε εμπλεκόμενους φορείς και δικαιούχους του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της ικανότητας και της αποτελεσματικότητάς τους, όσον αφορά το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεών τους.
Σκοπός : Η στρατηγική του Προγράμματος επικεντρώνεται:
• Στην ενίσχυση των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων και του συστήματος σχεδιασμού, διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής του συνόλου των Προγραμμάτων, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και αποδοτικά στις νέες αυξημένες υποχρεώσεις τους, μέσω της χρηματοδότησης προπαρασκευαστικών ενεργειών, εφαρμογής και παρακολούθησης των Προγραμμάτων, της διενέργειας ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων, της εκπόνησης μελετών και αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και εφαρμογής δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας.

• Στην ενίσχυση της στελέχωσης και υποστήριξης της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των διαχειριστικών αρχών, των επιτελικών δομών των Υπουργείων και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των Προγραμμάτων.

• Στην στοχευμένη ενίσχυση της ικανότητας και αποτελεσματικότητας των εμπλεκόμενων φορέων και δικαιούχων των Προγραμμάτων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων.

• Στην υποστήριξη της υλοποίησης του ΕΣΠΑ μέσω μελετών και δράσεων οριζόντιου χαρακτήρα.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικές Δράσεις
• Συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης
• Διενέργεια Ελέγχων, Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων
• Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
• Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2021-2027
• Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι
• Μετακινήσεις, οργάνωση εκδηλώσεων, εκπαίδευση προσωπικού
• Στελέχωση των επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των Προγραμμάτων
• Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων
• Ενέργειες με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• Μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα για τη στήριξη της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας των εμπλεκόμενων και των δικαιούχων
• Εξειδικευμένα μέτρα ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες ενός δικαιούχου, τη φύση των έργων που υλοποιεί κλπ.
Προϋπολογισμός : 504.394.134 ευρώ
Επικοινωνία : Τηλέφωνο: 210 3742400

e-mail: tebo@mnec.gr
Παρατηρήσεις : Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 504.394.134,00 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 405.144.583,00 ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 99.249.551,00 ευρώ είναι η Εθνική συμμετοχή.
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.tye.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=74
Xρήσιμες συνδέσεις : http://www.tye.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/74/%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7_1%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%A0%CE%A0%CE%91_%CE%A4%CE%95%CE%92%CE%9F_2021-2027.pdf
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : http://www.tye.gr/el/Documents/%ce%a0%ce%a1%ce%9f%ce%93%ce%a1%ce%91%ce%9c%ce%9c%ce%91%20%ce%a4%ce%95%ce%a7%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%97%20%ce%92%ce%9f%ce%97%ce%98%ce%95%ce%99%ce%91%20%26%20%ce%a5%ce%a0%ce%9f%ce%a3%ce%a4%ce%97%ce%a1%ce%99%ce%9e%ce%97%20%ce%94%ce%99%ce%9a%ce%91%ce%99%ce%9f%ce%a5%ce%a7%ce%a9%ce%9d%202021-2027.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις