ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΕΠ Πολιτική Προστασία


Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2021 - 2027
Στόχοι : Κύρια Στρατηγική του Προγράμματος είναι η ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, που αποτελεί το πλαίσιο στο οποίο συγκλίνουν οι επιχειρησιακές, επιτελικές και υποστηρικτικές δομές Πολιτικής Προστασίας, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου εθνικού συστήματος πολιτικής προστασίας κάθετης οργάνωσης, το οποίο αφορά σε όλο το φάσμα του κύκλου διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών.
Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται στις ακόλουθες Προτεραιότητες:
- Προτεραιότητα 01: Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών Καταστροφών (ΣΠ1)
- Προτεραιότητα 02: Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (ΣΠ2)
- Προτεραιότητα 03: Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας (ΣΠ2)
- Προτεραιότητα 04: Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού (ΣΠ2)
Προϋπολογισμός : 713.757.943 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, Βρυξέλλες, 16.6.2022 C(2022) 3950 final
CCI 2021EL16RFPR001
Ιστοχώρος προγράμματος : https://civilprotection-program.gr/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.ymeperaa.gr/images/POLPRO/sfc2021-PRG-2021EL16RFPR001-1.3.pdf
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.ymeperaa.gr/2-uncategorised/1608-programma-politiki-prostasia-2
Προγραμματισμός Προσκλήσεων : https://civilprotection-program.gr/programmatismos-proskliseon/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις