ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΕΠ Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή


Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2021 - 2027
Στόχοι : Το Πρόγραμμα στοχεύει :
- Στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους έως 29 ετών εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ),
- Στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης
- Στην ενίσχυση της ίσης πρόσβασης, χωρίς αποκλεισμούς, στην εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση,
- Στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης,
- Στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ίσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας,
- Στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικές δράσεις του Προγράμματος:
- Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων,
- Ανοιχτού τύπου προγράμματα ένταξης στην αγορά εργασίας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες (ΔΥΠΑ)
- Παρατηρητήριο Ισότητας των Φύλων και Δημογραφικής πολιτικής
- Υποστήριξη Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
- ‘Νταντάδες’ της γειτονιάς (πλήρης ανάπτυξη της πιλοτικής εφαρμογής)
- Συμπεριληπτική εκπαίδευση για μαθητές με αναπηρία
- Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας
- Προγράμματα υποστήριξης και ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας,
- Λειτουργία Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας – ΓΕΑΣ
- Ενίσχυση Μαθητείας νέων έως 29 ετών (μεταλυκειακό έτος ΕΠΑΛ)
- Ανοιχτό Πρόγραμμα Πρώτης ένταξης νέων 18-29 ετών στην αγορά εργασίας για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα (Α΄ ένσημο).
Προϋπολογισμός : 4.161.594.204 Ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : Απόφαση Έγκρισης Προγράμματος ΕΕ C(2022)4446/22-06-2022 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Κεντρικά στοιχεία επικοινωνίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Διεύθυνση : Κοραή 4, Τ.Κ. 10564 Αθήνα
Τηλέφωνα : 210 327 8042 και 210 327 8131
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : info@epeaek.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://empedu.gov.gr/programmatiki-periodos-2021-2027/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://empedu.gov.gr/wp-content/uploads/2022/06/sfc2021-PRG-2021EL05SFPR001_15.06.2022.fine_.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις