ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Δράση «ESTIA 2022 - Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία»


Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2022
Στόχοι : Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή
προστασία και τους δικαιούχους προσωρινής προστασίας, μέσω της απρόσκοπτης συνέχισης παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ, όπως αυτές διασφαλίσθηκαν με
την πολυετή υλοποίηση των Προγραμμάτων ESTIA ΙΙ και ESTIA 2021 και μέχρι την έγκριση και ενεργοποίηση των Εθνικών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.
Σκοπός : Ωφελούμενοι του Προγράμματος» είναι ενήλικες αιτούντες διεθνή προστασία (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ανήλικων μελών της οικογένειάς τους)
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει παροχή στέγασης και υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα
με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την εκπλήρωση των
διεθνών υποχρεώσεων της χώρας για ολοκληρωμένη
παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά την έννοια
του ενωσιακού δικαίου
Θεσμικό πλαίσιο : - Κοινή Υπουργική Απόφαση 1920/2022 - ΦΕΚ 2731/Β/2-6-2022, Δράση «ESTIA 2022 - Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Λεωφόρος Θηβών 196-198,
182 33 Aγ. Ιωάννης Ρέντης - Νίκαια
Ιστοχώρος προγράμματος : https://migration.gov.gr/ma/stegastiko-programma-estia-2022/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις