ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

HORIZON 2020: Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Το Ηorizon 2020 έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και στην καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, προσελκύοντας επιπλέον έρευνα, ανάπτυξη και χρηματοδότηση στην καινοτομία και συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της έρευνας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη παράγει επιστήμη και τεχνολογία παγκοσμίου επιπέδου που δίνουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη.
Σκοπός : Ο “Ορίζοντας 2020” (Ηorizon 2020), αποτελεί το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και της Καινοτομίας την περίοδο 2014-2020 και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Προτεραιότητα του νέου προγράμματος είναι η αξιοποίηση των επιστημονικών επιτευγμάτων σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία προσφέρουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η επιστημονική αριστεία, η ανταγωνιστική βιομηχανία και η αντιμετώπιση των κοινωνικών αλλαγών βρίσκονται στον πυρήνα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Οι τύποι δράσεων είναι:
- Δράσεις έρευνας και καινοτομίας
- Δράσεις καινοτομίας
- Συντονισμός και δράσεις στήριξης
- Επιχορηγήσεις για έρευνα αιχμής — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας
- Στήριξη για εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη — Δράσεις Marie Skłodowska-Curie
- Χρηματοδοτικό εργαλείο για τις ΜΜΕ
- Επιτάχυνση της καινοτομίας
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 77.030.000.000 €
Θεσμικό πλαίσιο : Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013
Επικοινωνία : - Tel: (+30210) 3607690 - Fax: (+30210) 3636109 - Main Contact
- Website: http://www.praxinetwork.gr
- Tel: +30210 3607690 - Fax: +30210 3636109 - Alternate Contact (L&F); Main Contact (ARF)
- Website: http://www.praxinetwork.gr
- Tel: (+30210) 7273920 - Fax: (+30210) 7246824 - Main Contact (ERC, MSCA); Alternate Contact (FET)
- Website: http://www.ekt.gr
- Tel: (+30210) 7273925 - Fax: (+30210) 7246824 - Alternate Contact
- Website: http://www.ekt.gr
- Tel: (+30 210) 7273926 - Fax: (+30 210) 7246824 - Main Contact
- Website: http://www.ekt.gr
- Tel: (+30 231) 0498155 - Fax: (+30 231) 0498410 - Alternate Contact
- Website: http://www.certh.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections

Εκτύπωση   Προσκλήσεις