ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Interreg EuroMed, 2021-27

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ
Περίοδος εφαρμογής : 2021 - 2027
Στόχοι : Ο κύριος στόχος του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg Euro-Med, 2021-27” συνίσταται στη συμβολή στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική κοινωνία: καταπολέμηση του αντικτύπου
των παγκόσμιων αλλαγών στους μεσογειακούς πόρους, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών της. Επιδιώκοντας αυτόν τον στόχο, το Πρόγραμμα σκοπεύει να ενισχύσει το ρόλο
του περιβάλλοντος ως καταλύτης για τη βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής. Για να γίνει αυτό, το Πρόγραμμα επέλεξε 3 προτεραιότητες για να εργαστεί: πιο έξυπνη, πιο πράσινη και καλύτερα διοικούμενη
Μεσόγειος.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις ανήκουν στους παρακάτω 3 πυλώνες του προγράμματος: πιο έξυπνη (innovation), πιο πράσινη (enviroment) και καλύτερα διοικούμενη (governance) Μεσόγειος.

Το πρόγραμμα στηρίζει δύο είδη έργων:
- Θεματικά Έργα τα οποία υποστηρίζουν τις "Smarter (Πιο έξυπνη) and Greener (Πιο Πράσινη)" Προτεραιότητες
- Τα Έργα Διακυβέρνησης που αφορούν την Προτεραιότητα για Καλύτερα Διοικούμενη Μεσόγειο
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 294M€
Θεσμικό πλαίσιο : Article 17 of Regulation (EU) 2021/1059 (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1059 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2021) (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Πληροφορείες:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία» που διαχειρίζεται και παρακολουθεί Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
- Διευθυνση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Θεσσαλονίκη
- τηλ. κέντρο: (+30) 2310 469 600
- e-mail: interreg@mou.gr),
- https://interreg-euro-med.eu/en/
Ιστοχώρος προγράμματος : https://interreg-euro-med.eu/en/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://interreg-euro-med.eu/en/documents-tools/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://interreg-euro-med.eu/wp-content/uploads/documents/published/en/programme-documents/programme-manual_v1_22022022_en.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις