ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

EUROPE FOR CITIZENS 2014 - 2020: Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες" 2014 - 2020

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Γενικοί στόχοι του προγράμματος:
- να συμβάλει στην κατανόηση των πολιτών όσον αφορά την Ένωση, την ιστορία και την πολυμορφία της,
- να προαγάγει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης.
Ειδικοί στόχοι του προγράμματος:
- η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία, τις κοινές αξίες και τον σκοπό της Ένωσης, ήτοι να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της, μέσα από την ανάπτυξη δημόσιου διαλόγου, προβληματισμού και δικτύων
- η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και τα κοινά σε επίπεδο Ένωσης, μέσα από την ενίσχυση της κατανόησης των πολιτών όσον αφορά τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής της Ένωσης και την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και διαπολιτισμική δέσμευση και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης
Σκοπός : Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» 2014-2020, αποσκοπεί να ενθαρρύνει τα 500 εκατομμύρια κατοίκους της Ένωσης να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη της Ένωσης. Μέσω της χρηματοδότησης προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι πολίτες, το πρόγραμμα προωθεί την κοινή ιστορία και τις αξίες της Ευρώπης και δημιουργεί μια αίσθηση κοινής ευθύνης για τον τρόπο με τον οποίον αναπτύσσεται η Ένωση.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο σκέλη και μια οριζόντια ενέργεια:
- Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη: Ευαισθητοποίηση της μνήμης, της κοινής ιστορίας και των αξιών και του στόχου της Ένωσης.
- Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά: Ενθάρρυνση της συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες και τα κοινά σε επίπεδο Ένωσης. Μέτρα αυτού του σκέλους είναι τα εξής:
1. Αδελφοποίηση πόλεων
2. Δίκτυα πόλεων
3. Έργα της κοινωνίας των πολιτών
- Τα δύο σκέλη συμπληρώνονται από μια οριζόντια ενέργεια: Αξιοποίηση: Ανάλυση, διάδοση και χρήση των αποτελεσμάτων του έργου.
Τα είδη των επιχορηγήσεων για τα δυο σκέλη είναι:
1. Οι ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ υποστηρίζουν έργα (και στα δύο σκέλη) με περιορισμένη χρονική διάρκεια, με στόχο την υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.
2. Οι ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη για δαπάνες που σχετίζονται με τη διεξαγωγή των συνήθων και μόνιμων δραστηριοτήτων ενός οργανισμού.
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 187.718.000 EUR
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής: Αντώνης Καρβούνης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων
ΤΗΛ: 213 136 1114
E-mail: a.karvounis@ypes.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en#2020
Xρήσιμες συνδέσεις : https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2020_el.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις