ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ για τα έτη 2021-2022

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.
Περίοδος εφαρμογής : 2021 - 2022
Στόχοι : Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ενισχύει έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. Χρηματοδοτεί δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου οι οποίες επιλέγονται από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 77 του Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»
Σκοπός : - https://prasinotameio.gr/2021/06/23/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b7%cf%83-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%ce%be-4/
- https://prasinotameio.gr/2022/02/09/%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b9%cf%83%ce%bf%ce%b6%cf%85%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85-2022/
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Για τα έργα τα οποία χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η απόδοση στον πολίτη όσο το δυνατόν μεγαλύτερων επιφανειών δημόσιου χώρου, ο οποίος θα καθίσταται ελκυστικός στο χρήστη και φιλικός στο περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, η μεθοδολογία και ο τρόπος σχεδιασμού των παρεμβάσεων
είναι κρίσιμο να οδηγούν στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής παρέμβασης με την ενσωμάτωση βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, αύξηση του πρασίνου και επίτευξη της μέγιστης δυνατής ποιότητας και ασφάλειας.
Α.Π. 1: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Π.Ι.
Α.Π. 2: Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 23.160.274,71 € (για το 2021), 26.451.184,40 € (για το έτος 2022)
Θεσμικό πλαίσιο : Άρθρο 77, Ν. 4495/2017 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Πράσινο Ταμείο
Τηλέφωνο : 210 5241919 & 5241903
Fax : 210 5241833
E-mail: info@prasinotameio.gr
Παρατηρήσεις : Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι διετής: 2021 – 2022. Για την ενεργοποίηση του Χ.Π. προβλέπονται δύο (2) συνολικά προσκλήσεις. Η πρώτη εντός του α’ εξαμήνου του 2021 και η δεύτερη εντός του α’ εξαμήνου του 2022.
Επικαιροποιημένος οδηγός: https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2021/06/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%96%CE%A5%CE%93%CE%99%CE%9F-2021-22.pdf
- https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2022/04/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%91%CE%A0_%CE%91%CE%A0%CE%A1%CE%99%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3-2022.pdf
Ιστοχώρος προγράμματος : https://prasinotameio.gr/programmata/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2022/02/%CE%A0%CE%95%CE%A1.%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%96%CE%A5%CE%93%CE%99%CE%9F-2022.pdf
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%98%CE%9E46%CE%A8844-%CE%92%CE%A1%CE%A4?inline=true

Εκτύπωση   Προσκλήσεις