ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2021


Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Κατηγορία Δικαιούχων : ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2021
Σκοπός : Οι στόχοι του προγράμματος LIFE συντίθενται στα κάτωθι:
- Να συμβάλλει προς μια αποδοτική, φιλική προς το κλίμα, χαμηλών εκπομπών άνθρακα οικονομία, στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, διατηρώντας και βελτιώνοντας τη βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και ειδικότερα το δίκτυο Natura 2000
- Να προωθήσει την εφαρμογή και ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων στις πολιτικές και πρακτικές των κρατών – μελών
- Να βελτιώσει την περιβαλλοντική και κλιματική διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα
- Να υποστηρίξει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Δράσης
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : I. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE CAPACITY BUILDING - GREEK LIFE TASK FORCE
II. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE TERRACESCAPE
III. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE IP 4 NATURA
IV. ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE GRECABAT
V. ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE IP Adapt In GR
VI. ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE IP CEI Greece
VII. ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE PROWhIBIT
VIII. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ)
IX. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 3.000.000,00 €
Θεσμικό πλαίσιο : υπ’ αριθμ. 204.2/27-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΧΧ46Ψ844-Ν21) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τηλέφωνο : 210 5241919, 210 5241903
Ιστοχώρος προγράμματος : https://prasinotameio.gr/2021/02/10/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-life-2021/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%99%CE%A4%CE%9546%CE%A8844-093?inline=true
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%A7%CE%A746%CE%A8844-%CE%9D21?inline=true

Εκτύπωση   Προσκλήσεις