ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021


Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2021 (ημερολογιακό έτος)
Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι η χρηματοδότηση και η υλοποίηση καινοτόμων δράσεων σχετικά με το φυσικό Περιβάλλον για το ημερολογιακό έτος 2021.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : o ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
o ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
o ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020”
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 13.000.000,00 €
Θεσμικό πλαίσιο : 204.6/27-01-2021 (ΑΔΑ : 6ΝΧ246Ψ844-ΠΚΚ) (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τηλέφωνο : 210 5241919 & 5241903
Fax : 210 5241833
E-mail: info@prasinotameio.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://prasinotameio.gr/programmata/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9B8046%CE%A8844-4%CE%912
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B8046%CE%A8844-4%CE%912?inline=true

Εκτύπωση   Προσκλήσεις