ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Internal Security Fund-Police

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 – 2020
Στόχοι : - Καταπολέμηση του εγκλήματος (διασυνοριακού, οργανωμένου, τρομοκρατίας).
- Ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών της Ε.Ε., με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις.
- Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων-ενίσχυση της ικανότητας των κρατών της Ε.Ε. να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον κίνδυνο.
Σκοπός : Διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην Ε.Ε.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Δημιουργία και λειτουργία συστημάτων πληροφορικής.
- Απόκτηση επιχειρησιακού εξοπλισμού.
- Προώθηση και ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης.
- Διασφάλιση διοικητικού και επιχειρησιακού συντονισμού και συνεργασίας.
Προϋπολογισμός : 3.800.000.000 €
Θεσμικό πλαίσιο : Regulation (EU, Euratom) No 2018/1046
Regulation (EU) No 514/2014
Regulation (EU) No 513/2014
Επικοινωνία : http://www.mopocp.gov.gr/main.php
Παρατηρήσεις : Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:
- https://www.europol.europa.eu/
- https://eucpn.org/
Ιστοχώρος προγράμματος : https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.cepol.europa.eu/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://ec.europa.eu/anti-trafficking/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις