Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018 - 2019 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5180 / 14.6.2018)

Ηλεκτρονική εφαρμογή υποδοχής καταγγελιών

  

  

  

  

CAPTCHA   

Ανανέωση

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της φόρμας και πριν υποβάλλετε την καταγγελία σας, παρακαλούμε, πατήστε "Ανανέωση" και αντιγράψτε τα ψηφία της εικόνας εδώ :