Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Ελληνική Περιφέρεια (Δ' έκδοση)

Έτος έκδοσης: 1999    Σελίδες: 216    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Η σχετικά γρήγορη εξάντληση των προηγούμενων εκδόσεων του Οδηγού αυτού έδειξε ότι μεγαλώνει το ενδιαφέρον των αιρετών και των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το ευαίσθητο αυτό θέμα.
Στην επανέκδοση αυτή υπάρχουν προσθήκες σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις αλλά και επικαιροποίηση των οικονομικών μεγεθών.
Βασικό στοιχείο που υπαγόρευσε τις προσθήκες αυτές είναι η προσαρμογή του Ελληνικού θεσμικού πλαισίου στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης με την έκδοση του εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
Ο όρος "διαχείριση απορριμμάτων" αναφέρεται στο σύνολο των διαδικασιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, μεταφοράς και διάθεσής τους (με ενδεχόμενη επεξεργασία τους).
Ο οδηγός εστιάζει την προσοχή του στην "Ελληνική Περιφέρεια", δηλαδή όλη τη χώρα εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου και εντοπίζεται κυρίως η έλλειψη οργάνωσης και τεχνολογικής υποδομής.

Αρχείο pdf

Επιστροφή