Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Μεταβολές των διατάξεων για τη Φορολογία Δήμων, Κοινοτήτων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ΝΠΔΔ της ΤΑ, Επιχειρήσεων ΟΤΑ μετά την ισχύ του Ν. 2459/1997

Έτος έκδοσης: 1997    Σελίδες: 64    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

To βιβλίο αναφέρεται στις φορολογικές μεταβολές που επήλθαν, μετά την ισχύ του Ν.2459/1997.
Οι μεταβολές αναφέρονται στο καθεστώς φορολόγησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης καθώς και των επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού.
Το βιβλίο περιέχει τις προηγούμενες και τις ισχύουσες διατάξεις φορολόγησης των προαναφερόμενων νομικών προσώπων, οι οποίες αφορούν:
- ην αυτοτελή φορολόγηση
- τη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α.
- τη φορολογία κεφαλαίου
- τα τέλη χαρτοσήμου
- τα τέλη κυκλοφορίας και τις λοιπές κατηγορίες φόρων και τελών
- την φορολογία ακίνητης περιουσίας.

Αρχείο pdf

Επιστροφή